Jimmy Hazel, PO Box 842, Verdi, NV 89439
530.320.6449